Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Utbildning, lärande och forskning (ULF)

Utbildning, lärande, forskning (ULF) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola gällande forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Här kan du läsa om de ULF-processer som pågår i Skåne.

Den nationella försöksverksamheten ULF genomförs vid 25 av landets lärosäten. Lärosätena tillhör fyra olika noder. Varje nod leds av respektive lärosäten: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Umeå universitet. Läs mer om den nationella verksamheten på deras hemsida.

Lärosäten i Skåne har anslutit sig till olika noder. Malmö universitet och Lunds universitet tillhör Uppsalas nod. Högskola Kristianstad tillhör Göteborgs nod. Den gemensamma plattformen för ULF-samverkan i Skåne utgörs av det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter. Samverkansrådet har beslutat att det finns ett behov för en regional samordning av ULF-relaterade aktiviteter i Skåne.

Regional samverkansgrupp

Avsiktsförklaring gällande ULF-försöksverksamhet med praktiknära forskning i Skåneregionen (se nedan) har arbetats fram och undertecknats av Malmö Universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och alla kommuner som tillhör FoU Skola via Skånes Kommuner. En regional samordningsgrupp har etablerats i syfte att verkställa avsiktsförklaringen.

Den regionala samordningsgruppen består av representanter från Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Landskrona stad, Burlövs kommun, FoU skolas styrgrupp och FoU Skola. Den vetenskapliga ledaren för FoU Skola är sammankallande för gruppen. Gruppen träffas tre gånger per termin. Gruppens huvuduppdrag är att samla och sprida kunskap från försöksverksamhet ULF i regionen samt fungera som ett forum för regional diskussion kring kommunernas och lärosätenas behov, utmaningar och möjligheter i relation till försöksverksamheten.

Läs mer om arbetsinstruktion för regional samordningsgrupp nedan.

Vad kan en kommun göra?

För att kunna samarbeta med lärosäten på lika villkor behöver alla kommuner arbeta med forskningslitteracitet samt kunna tydligt kommunicera sina behov och beskriva utvecklingsområden. För samarbetsvägar med konkret lärosäte se information nedan.

Påverkansarbete

På förfrågan av nationell samordningsgrupp för ULF har gruppen tagit fram en skrivelse på hur ULF-verksamhet skulle kunna se ut efter av försöksperiod är avslutat. Skrivelsen har skickats till den nationella samordningsgruppen samt används som underlag i diskussion med andra aktörer som deltar i ULF-verksamhet. Medlemmar från regional samordningsgrupp deltar också i nationella konferenser’’ för att diskutera framtida forskning inom ramen för ULF samt framtida organisation.

Läs skrivelsen Framtiden utformning av ULF – modellen för regionalisering nedan.

Samverkansmodeller

Malmö Universitet

Modeller: Kombinerade tjänster, ämnesdidaktiska nätverk och samverkan på förvaltningsnivå.

Kontaktperson: Margareta Serder, vicedekan på Lärande och samhälle, med särskilt ansvar för samverkan.

Malmö universitet har vid sidan av den regionala avsiktsförklaringen skrivit fem samarbetsavtal inom ULF -försöksverksamhet. Dels finns avtal för tre olika nätverk kring gemensamma intresseområden kallade Didaktiska nätverk som tecknats med Helsingborg, Kunskapsskolan AB, Lomma, Malmö, Vellinge och Svedala. Ett nätverk genomförs också för förvaltningsnivån unika utmaningar och för detta har Malmö universitet tecknat avtal med Helsingborg, Hässleholm, Kunskapsskolan AB, Landskrona, Malmö, Vellinge och Svedala.

Samtal om avtal för kombinerade tjänster pågår fortfarande och Malmö universitet söker kontakt med intresserade kommuner.

ULF-aktiviteter på Malmö universitet kan följas via blogg.

Malmö Universitet bedriver samverkan med skolhuvudmän utanför ULF försöksverksamhet. De samverkar med Burlövs kommun kring examensarbeten i en form som kallats Skriv hos oss i Burlöv. Det finns möjligheter att utvidga den verksamheten till andra ämnen än språk. Vid intresse för samverkan kontakta vetenskaplig ledare för FoU Skola, Elena Zukauskaite.

MAUs Regionalt Utvecklingscentrum arbetar med utveckling av lärande, pedagogik och ledarskap på uppdrag av skolor, kommuner och organisationer. RUC har tillsammans med Kävlinge kommun tagit fram en kurs på 15 hp om utvecklingsarbete och aktionsforskning. Kursen kan om önskemål finns ges som uppdragsutbildning även i andra kommuner.

Kontakt är Anna-Lena Månsson.

Lunds universitet

Modeller: Inom ramen för ULF samarbetar Lunds universitet med Lunds kommun och Staffanstorps kommun samt gymnasie- och högstadieskolor som dessa kommuner är huvudmän för. Lunds universitet och Lunds kommun har skrivit under ett samarbetsavtal.

Lunds universitet har också utlyst och tilldelat fröpengar och forskningsmedel till praktiknära skolforskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan universitetet och Lunds kommun. En postdok med inriktning mot praktiknära skolforskning har anställts. Därtill bedrivs praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan i Malmö i nära samverkan med olika skolor.

Kontaktperson: Anders Persson, Professor vid Utbildningsvetenskap.

Högskolan i Kristianstad

Modeller: Forskningsprojekt i samverkan inom plattformen Lärande i samverkan.

Kontaktperson: Anders Jönsson, professor i didaktik.

I plattformens styrgrupp ingår för närvarande representanter från Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Helsingborgs stad och Östra Göinge kommun. Dessa representanter sitter fram till 2021, varefter det finns möjlighet för andra skolhuvudmän att ta plats i styrgruppen för nästa mandatperiod (2022-2024).

Styrgruppens ordförande, Henrik Svensson, dekan för Fakulteten för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, ska kontaktas vid intresset att ta plats i styrgruppen.

Andra skolhuvudmän kan ta del av plattformens verksamhet genom information på hemsidan och genom plattformens seminarieserie, som är öppen för alla. Verksamma lärare och förskollärare från andra skolhuvudmän kan även skicka in projektidéer för gemensamma forskningsprojekt. Information om seminarieserien och ansökningar finns här.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Avsiktsförklaring gällande ULf-försöksverksamheter i praktiknära forskning i Skåneregionen Utbildning, 2021-01-13

Ladda ner

Arbetsinstruktion Regional samordningsgrupp Utbildning, 2021-01-13

Ladda ner

Framtidens utformning av ULF – modellen för regionalisering Utbildning, 2021-01-13

Ladda ner

Nationell hemsida för ULF Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Avdelningschef