Skånegemensam satsning för barn

Region Skåne och Skånes Kommuner genomför från hösten 2020 till hösten 2021 en gemensam satsning i syfte att förbättra vård, stöd och omhändertagande för barn, unga och unga vuxna med missbruks/beroende-problematik med särskilt fokus på avgiftning.

Bakgrund

I december 2018 tog SKL, numera SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ett beslut att implementera en handlingsplan mot missbruk och beroende för personer i åldern 13-29 år. Hösten 2019 anordnades ett dialogmöte i Skåne för att arbeta fram prioriterade områden i handlingsplanen. På detta möte deltog representanter från kommunerna i Skåne och Region Skåne. Utifrån detta dialogmöte tog Missbruksutskottet, ett utskott inom Regional Samverkan Psykiatri, beslut om att prioritera att arbeta fram en process för avgiftning för barn.

Såväl IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som SKR identifierar bristande samverkan inom och mellan organisationer med uppdrag att arbeta med målgruppen, som den enskilt viktigaste faktorn bakom brister i vård, stöd och omhändertagande av barn och unga i missbruk/beroende.

Projektet

Projektet syftar till att öka tillgänglighet, förutsägbarhet och trygghet för barnet/den unge och anhöriga och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionen och kommuner.

Detta skall uppnås genom att viktiga aktörer inom området arbetar tillsammans, lär av varandra och hittar gemensamma lösningar. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras under sex heldagsworkshops under hösten 2020 och under 2021. Det kommer utöver detta, utifrån behov som uppmärksammas under workshopsdagar, att tillskapas arbetsgrupper som är aktiva under kortare eller längre tid.

Projektets arbetar utifrån IBA, Inquiry Based Approach, ett arbetssätt utvecklat för att hantera komplexa samhällsproblem genom samverkan.

Projektet kommunicerar med omvärlden och inhämtar information, kunskap och synpunkter från brukar- och anhörigorganisationer, barn- och ungdomsorganisationer och andra inom området. I projektet kommer en barnkonsekvensanalys, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention, att genomföras. Projektet återkopplar regelbundet till Missbruksutskottet.

Deltagare rekryteras av projektansvariga och/eller utses av berörda organisationer/intressenter. Utöver detta har projektet intresse av att komma i kontakt med aktörer/individer med speciellt intresse, erfarenhet eller kunskap inom området. Har du, som studerande, forskare, anhörig eller brukare, eller ni som intresseorganisation, förening eller annat, speciellt intresse kring området är du/ni välkomna att kontakta projektledningen.

Det gemensamma projektet  har i december 2021 färdigställt sin rapport. I rapporten ges det förslag om att ha minst 4-6 platser i slutenvård som tar emot barn under 18 år för avgiftning. Rapporten är under beredning för vidare hantering. Ta del av rapporten:
Förslag avgiftning barn-slutligt 211208

Projektledning

Jan Zackrisson, processledare
Psykolog, Maria Malmö, Beroendecentrum Malmö
Jan.Zackrisson@skane.se

Anna-Karin Ekman
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
Anna-Karin.Ekman@skane.se


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg