Områdesnätverk Missbruk och beroende

Inom missbruk- och beroendeområdet erbjuder Skånes Kommuner grundutbildning och stöd inom Addiction Severity Index, (ASI), kunskapsspridning, omvärldsbevakning och vi deltar i samverkan på nationell och regional nivå.

Prioriterade utvecklingsområden:

ASI

ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. ASI rekommenderas för vuxna med missbruks- eller beroenderelaterade problem. Oftast går ASI att använda för personer med både missbruk eller beroende och samsjuklighet.

För att använda ASI krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där den fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

Skånes Kommuner anordnar grundutbildningar i ASI. Utbildningsplatserna är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Formulär och anmälan till nästa ASI utbildning finns under relaterat material nedan.

ASI-metoden

ASI-intervjun utgår från att missbruks- och beroendeproblem är mångfacetterad problematik som även kan relateras till den fysiska och psykiska hälsan och sociala förhållanden. (McLellan,1980, 2006).

ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Båda intervjuerna innehåller frågor inom sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Intervjun innehåller också frågor om bland annat bakgrund, ålder, kön, bostadsort samt frågor om missbruk och psykiska problem i släkten. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv.

ASI-intervjuer kan även användas för att följa upp klienter över tid och som en del i systematisk uppföljning.

Mer om ASI kan du läsa på Socialstyrelsen och Kunskapsguiden.

Formulär för ASI-intervjuer finns under relaterat material nedan.

LVM-samverkan gällande transport från sjukvårdsinrättning

Representanter från Statens Institutionsstyrelse (SiS), Polismyndigheten Region Syd, Skånes Kommuner, Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) och Psykiatri Skåne har tagit fram detta underlag för praktisk samverkan för att värna om rätts- och patientsäkerhet och för att främja samarbete kring transport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SiS-institution vid LVM.

NTE har ansvaret att lämna biträde för transport av frihetsberövad, Polisen har ansvar att lämna biträde i övriga situationer, samt när behov av akut omhändertagande föreligger (LVM § 45).

Praktisk samverkan kring LVM-transport februari 2022

Överenskommelser om missbruks- och beroendevården

Sedan 2021 ingår missbruk och beroende i den övergripande ramöverenskommelsen. Alla 33 kommuner i Skåne och Region Skåne har skrivit under ramöverenskommelsen.

Ramöverenskommelsen innehåller fem gemensamma utvecklingsområden:

  • Kroppslig hälsa
  • Samsjuklighet psykisk ohälsa – beroende/missbruk
  • Missbruk och beroende av spel om pengar
  • Integrerade arbetssätt och verksamheter
  • Suicidprevention

Överenskommelsen finns under relaterat material nedan.


Relaterat material

ASI-formulär 2022 2022-04-12

Ladda ner

Ramöverenskommelse psykiatri missbruk och placerade barn Extern länk

Gå till extern sida

ASI utbildning 11-12 oktober, 24 november, 10 april 2024

Gå till sida