Missbruk och beroende

Inom missbruks- och beroendeområdet arbetar vi med utbildningar och stöd inom ASI-modellen. ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten.

För att använda ASI-metoden krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där den fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI-intervjun kan även användas för att följa upp klienter över tid och som en viktig del i systematisk uppföljning.

Skånes Kommuner anordnar grundutbildningar i ASI. Utbildningsplatserna är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

ASI-metoden

ASI-intervjun utgår från att missbruks- och beroendeproblem är mångfacetterad problematik som även kan relateras till den fysiska och psykiska hälsan och sociala förhållanden. (McLellan,1980, 2006).

Målgrupp

I första hand rekommenderas ASI-intervjun för vuxna personer med missbruks- eller beroenderelaterade problem. ASI-intervjun bör inte användas för personer som är under 18 år. Oftast går ASI fint att använda för personer med både missbruk eller beroende och psykisk sjukdom eller störning.

Frågeområden

ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Båda intervjuerna innehåller frågor inom sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Intervjun innehåller också frågor om bland annat bakgrund, ålder, kön, bostadsort samt frågor om missbruk och psykiska problem i släkten. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv.

ASI Grund innehåller frågor om förhållanden tidigare i livet och frågor om aktuella förhållanden som sträcker sig 30 dagar tillbaka i tiden. Ett mindre antal frågor går sex månader respektive tre år tillbaka i tiden. ASI Uppföljning följer samma struktur men frågornas tidsperspektiv skiljer sig något. I ASI Uppföljning finns inte frågorna om förhållandena tidigare i livet. Däremot finns frågor om den senaste 30-dagarsperioden, liksom frågor om de föregående sex månaderna och om förhållandena sedan den senaste intervjun. Både i ASI Grund och i ASI Uppföljning avslutas varje livsområdena med fyra olika skattningsfrågor. Den intervjuade ges möjlighet att uppskatta antalet dagar med problem under de senaste 30 dagarna, oro och besvär samt det hjälpbehov inom varje livsområde. Skattningarna av oro och besvär och hjälpbehov görs på skalan 0 till 4 där värdet 0 betyder ”inget problem” och 4 ”mycket stort problem”. Dessutom gör intervjuaren en samlad bedömning av den intervjuade personens problem och behov av hjälp på skala från 0-9. Intervjuarskattningen är en professionell bedömning som utgår från vissa ”kritiska frågor”. Intervjuarskattningarna genomförs efter intervjutillfället och inför återkopplingssamtalet med klienten. ASI Återkoppling är ett hjälpmedel till ASI-intervjun. I formuläret sammanställs för vart och ett av ASI-intervjuns livsområden resurser och problem som har relevans för bedömningen av klientens hjälpbehov. Informationen blir överskådlig, lätt att överblicka och bildar en gemensam plattform som återkopplingssamtalet kan utgå ifrån. Denna sammanställning av klientuppgifter kan ses som ett viktigt led i förberedelserna för återkopplingssamtalet och klienten delaktighet när ASI-intervjun används som bedömningsmetod.

Personlig intervju

ASI-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten. ASI Grund används vid någon av de inledande kontakterna med klienten medan ASI Uppföljning kan användas som avstämning under behandlingens gång eller efter insats. I samtliga fall är det viktigt att den intervjuade förbereds inför varje intervju och efter varje intervju ges tillfälle att ta del av vad som kommit fram under intervjun. I formulären ASI Grund och ASI Uppföljning finns såväl frågor som svarsalternativ återgivna i klartext och intervjuaren kan markera svaren direkt i formuläret. ASI Uppföljning kan också genomföras per telefon. Förberedelser och återkoppling är särskilt viktiga när ASI-intervjun används som standardiserad bedömningsmetod bland praktiskt yrkesverksamma i missbruksvård.

ASI Spel

Sedan januari 2018 finns ett åttonde livsområde inom ASI, Spel om pengar. Livsområdet är frivilligt att använda och går fint att göra samtidigt som ASI Grund eller ASI Uppföljning och genomförs och återkopplas på samma sätt som övriga livsområden.

Praktisk användbarhet

ASI-intervjuns användbarhet i svensk socialtjänst har prövats i några studier. Dessa visar att såväl socialtjänstklienter som socialsekreterare har en positiv attityd till ASI-intervjun och att acceptansen är mycket god bland socialsekreterare. De visar också att alliansen mellan socialarbetare och klient inte påverkas negativt när ASI-intervjun används i klientarbetet Studierna visar också att ASI-intervjun upplevs som värdefull både av klienter och av socialarbetare (Engström & Armelius, 2002; Nyström, 2003).

Formulär för ASI-intervjuer finns under relaterat material nedan.

LVM-samverkan gällande transport från sjukvårdsinrättning

Representanter från Statens Institutionsstyrelse (SiS), Polismyndigheten Region Syd, Skånes Kommuner, Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) och Psykiatri Skåne har tagit fram detta underlag för praktisk samverkan för att värna om rätts- och patientsäkerhet och för att främja samarbete kring transport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SiS-institution vid LVM.

NTE har ansvaret att lämna biträde för transport av frihetsberövad, Polisen har ansvar att lämna biträde i övriga situationer, samt när behov av akut omhändertagande föreligger (LVM § 45).

Praktisk samverkan kring LVM-transport 180111

Avvikelser

Om ni har avvikelser från ovanstående underlag för praktisk samverkan, kontakta Malin Gunnarsson.

Överenskommelser om missbruks- och beroendevården

Sedan den 1 juli 2013 är region och kommun enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 b§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Regionen och kommunerna har båda ett ansvar att erbjuda vård och behandling till personer med missbruk och beroende. Ramöverenskommelsens målgrupp är personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel och deras närstående.

Skånes Kommuners (dåvarande Kommunförbundet Skåne) styrelse ställde sig våren 2015 bakom ramöverenskommelsen och rekommenderade kommunerna att anta denna. Överenskommelsen är politiskt antagen i Region Skåne. Ramöverenskommelsen gällande samarbete avseende personer med missbruk och beroende ska antas mellan varje kommun och Region Skåne.

Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse vilken ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Överenskommelsen finns under relaterat material nedan.


Relaterat material

ASI-formulär 2021-01-13

Ladda ner

Ramöverenskommelse avseende missbruk 2021-01-13

Ladda ner

Sidansvarig

Malin Gunnarsson

Kvalitetsutvecklare