Hälsa, social välfärd och omsorg

Inom verksamhetsområdet hälsa, social välfärd och omsorg är fokus på samverkan med Region Skåne samt kunskapsutveckling.

Inom Vårdsamverkan Skåne samarbetar Skånes Kommuner med Region Skåne med överenskommelser och utveckling där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

Skånes Kommuner utgör en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) och verkar på länsnivå i förhållande till den nationella nivån, i nära samarbete med SKR, Socialstyrelsen och andra myndigheter. I den rollen kanaliserar vi bland annat gemensamma statsbidrag och stödjer kommunerna i kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Områdesnätverk

Med start under våren 2023 ska åtta regionala områdesnätverk inrättas i Skåne. Syftet med områdesnätverken är bland annat att säkerställa informationsflöde, samordning och inriktning mellan RSS-strukturen, kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Följande områdesnätverk inrättas

  • Områdesnätverk äldre
  • Områdesnätverk funktionshinder
  • Områdesnätverk barn och unga
  • Områdesnätverk missbruk och beroende
  • Områdesnätverk kvinnofrid
  • Områdesnätverk för regionalt stöd för uppföljning och analys
  • Områdesnätverk för digitalisering inom socialtjänst
  • Områdesnätverk för MAS/MAR (befintligt nätverk)

Här finns ett bildspel avseende Områdesnätverken.
Här finns ett underlag för inrättandet av Områdesnätverk.
Här finns en blankett för nominering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:


Sidansvarig

Mats Renard

Tf avdelningschef/ Regional samordnare