Instruktörsutbildning Första hjälpen till psykisk hälsa ungdom, vuxen, äldre – 5 dagar

Utbildningen är fullbokad!

Mental Health First Aid MHFA, är ett utbildningsprogram som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörsutbildningen ger dig behörighet till att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser med inriktning ungdom, vuxen och äldre. Som en Första hjälpen-instruktör får du lära ut hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp.

Mål

Målet bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Kursdagar

12 – 16 december 2022, kl 08.30 – 17.00

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare anställd i de skånska kommunerna och från Region Skåne. Kursen är en del i Skånes arbete med Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. Vid uteblivet deltagande debiteras faktisk kostnad på 29 900kr ex moms.

Upplägg

Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Varje deltagare får en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa ungdom, vuxen respektive äldre. I utbildningsmaterialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar. Varje instruktör bör hålla minst en utbildning under två år för att behålla instruktörscertifieringen under denna tid med minst 5 deltagare per utbildningstillfälle. Utbildningen ska genomföras av två instruktörer gemensamt för en och samma grupp. Vi rekommenderar starkt att den första utbildningen planeras och genomförs inom tre månader efter genomförd instruktörsutbildning. Till instruktörsutbildningen bör varje deltagare ta med sig och presentera ett hos ledningen förankrat upplägg för utbildningar under 2022, gärna längre fram om möjligt.

Instruktörsutbildning i MHFA ges av huvudinstruktörer vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, Karolinska institutet.

Instruktörsutbildningens innehåll

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Kursdeltagaren får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Utbildningen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självmordsnärhet, panikattacker, trauman och akuta psykostillstånd.
  • Utbildningen lär ut hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Behörighet för att bli instruktör

Utbildningen riktar sig i första hand till personer med människonära yrken exempelvis personal inom kommunala verksamheter såsom socialtjänst, vård och omsorg, skola och till personal inom hälso- och sjukvården. För att bli en instruktör är det en fördel att vara en första hjälpare dvs att ha genomgått en Första hjälpen kurs med antingen inriktningen ungdom, vuxen eller äldre. Behörighet innebär att ha en egen god social funktion, förmåga att kommunicera och fungera som lärare och att ha en positiv attityd till personer med psykiska problem.

Första hjälpen kurserna – innehåll och förutsättningar

Varje deltagare erhåller manualer för första hjälpen till psykisk hälsa; ungdom, vuxen och äldre beroende på inriktning av utbildning. En Första hjälpen utbildning skall ha max 20 deltagare. De som genomgått utbildningen kallas ”Första hjälpare” och erhåller ett intyg på genomförd utbildning.

Första hjälpen till psykisk hälsa – vuxen

Första hjälpen kursen inriktning vuxen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpen programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Läs mer om MHFA och instruktörsutbildningen: http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Frågor

Om kursinnehåll: Jeanette Heilmann, huvudinstruktör NASP/KI och kursansvarig, info@jiloba.se alt. tel. 0738-35 20 02

Om anmälan: Helena Soomus, administratör Skånes Kommuner, mailadress: helena.soomus@skaneskommuner.se
alt. tel. 072-885 48 13

Länk till Jeanette Heilmanns hemsida www.jiloba.se

Vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att fördela platserna geografiskt.

Hålltider

08.00 En slät kopp kaffe finns tillgängligt
08.30 Utbildningen börjar
10.15 Fika
12.15-13.15 Lunch
15:00 Fika
17.00 Måndag-torsdag, avslutning för dagen
16.00 Fredag, avslutning av kursen

DECEMBER 12
Evenemangsinfo

När

2022-12-12 08:30 - 17:00

Var

Stiftelsen Åkersberg, Höör

Medverkande

Jeanette Heilmann

Avanmälan

Anmälan är bindande, vid förhinder kan plats lämnas över inom sin egen kommun/organisation. Vid uteblivet deltagande debiteras faktisk kostnad på 29 900kr ex moms.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör