Region Skåne
Skånes Kommuner
EU-logotyp
Man skriver på dator

Nyhetsbrev 2

Säker Digital Kommunikation i Skåne

Det här nyhetsbrevet skickas ut av projektgruppen för Säker Digital Kommunikation (SDK) i Skåne. Projektet syftar till att underlätta och stötta införandet av Säker Digital Kommunikation genom att till exempel informera, motivera och inspirera offentliga organisationer samt att öka skånska kommuners intresse, kunskap och förmåga att ansluta till och använda den nationella digitala infrastrukturen SDK i Skåne.

Säker digital kommunikation (SDK) är intressant för kommuner, regioner och statliga myndigheter för att underlätta informationsutbytet av känslig information.

Mer information om projektet och kontaktuppgifter finns i slutet av detta nyhetsbrev!

Innehåll i detta nyhetsbrev

I vårt tidigare nyhetsbrev beskrev vi överskådligt syftet och nyttan med SDK. Vi beskrev också förenklat hur ett meddelande skapas samt hur det adresseras med hjälp av den adressbok som ingår i SDK.

I detta nyhetsbrev fokuserar vi på hur SDK är uppbyggt ur ett kommunalt och Region Skåne-perspektiv. Vi går mer på djupet kring adressbokens uppbyggnad. Vi redovisar även delar av resultatet från den enkätundersökningen som genomfördes under januari och februari för att bland annat kartlägga attityder och kunskaper kring SDK i de 33 skånska kommunerna och Region Skåne.

Slutligen, informerar vi om den nya nationella produktionsmiljön för SDK och den supportorganisation som sedan den 1 mars finns på plats för att stödja införandet av SDK i de skånska kommuner och Region Skåne.

Låt oss hålla dig uppdaterad!

Klicka på knappen nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbreven kommer att skickas ut månadsvis. Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till alla du tror kan vara intresserade så att de också kan prenumerera!

Hur är SDK uppbyggt?

Ur en kommuns perspektiv behöver alla SDK-användare ha följande:
 • e-ID
 • Meddelandeklient
  - Vad enskild SDK-användare ser på sin datorskärm.
 • Meddelandetjänst
  Sköter hantering av meddelande mellan meddelandeklient och accesspunkt inom egen organisation (avsänt/mottaget meddelande).
 • Accesspunkt (vilken kan delas mellan flera kommuner)
  Sköter meddelandeutbytet mellan kommunens egen organisation med andra.
SDK användarorganisation
Bildmaterial från Inera.
Samtliga fyra ovan nämnda komponenter ska följa SDK-standard, vilken är framtagen av Inera och DIGG i samarbete. Meddelandet som sänds är krypterat och skyddat mot förvanskning. Meddelandet kan endast skickas till godkända organisationer som också har uppfyllt ovanstående regelverk.
Hur är SDK uppbyggt
Bildmaterial från Inera.

Hur hittar avsändaren rätt mottagare?

SDK är kopplat till en nationell adressbok. Denna är uppbyggd utifrån en bestämd struktur, så att avsändaren som vill skicka ett meddelande alltid hittar rätt mottagare oavsett hur mottagarens organisation är uppbyggd internt. Mottagare i detta sammanhang är funktionsbrevlåda och inte individuella personer.

Kommuner i Skåne och Region Skåne behöver därför genomföra ett arbete med att lägga in och underhålla information i adressboken utifrån den givna strukturen.

Ovanstående gör att alla anslutna organisationer kan hitta varandra digitalt.
exempel adressering
Bildmaterial från Inera.
Exemplet ovan illustrerar en orosanmälan från Polismyndigheten, Polisregion Norr till Östersunds kommun, Socialkontoret.
Observera att det är möjligt att dessutom ange referens och ev. ärendenummer, men detta är information som är valfri och ej sökbar. Sökbara begrepp i mottagande organisation (funktionsbrevlåda) är: organisation och funktion.

Enkät bland 33 skånska kommuner samt Region Skåne – delresultat

I slutet av januari 2022 skickades en enkät (baslinje) ut till drygt 1 900 mottagare i Skånes 33 kommuner och Region Skåne. Målgrupperna var politiker, verksamhetsledare och potentiella SDK-användare.

Totalt antal svar var 524 (svarsfrekvens strax över 27%). Majoriteten av svarande var politiskt valda (46%) och verksamhetsledare (35%).

Frågorna berörde bland annat:
 • Skattning av sin egen kunskap avseende SDK (presenteras i Figur 1)
 • Hur viktigt införande av SDK anses vara (presenteras i Figur 2)
 • Förståelse för hur sin organisation hanterar roller, ansvar och processer rörande SDK (presenteras i Figur 3)
Figur 1
Figur 2
Figur 3
SDK-projektet har med glädje kunnat konstatera att Skånes kommuner och Region Skåne delar vår uppfattning att Säker Digital Kommunikation (SDK) är viktig oavsett vilken roll de som svarade på enkäten hade.

Den nationella SDK-tjänsten finns nu att beställa hos Inera!

Produktionsmiljön för SDK är nu framtagen och information om SDK-tjänsten finns även publicerad på Ineras hemsida. Tjänstens egen informationsyta har uppdaterats och där finns uppdaterad information och dokumentation om t.ex. vilka olika delar som ingår och hur SDK hänger ihop med Plattform för eDelivery hos DIGG.

Tjänstens regelverk och tekniska specifikationer, hur din organisation ansluter till tjänsten hos Inera, manualer och checklistor, vanliga frågor och svar och mycket mer finns att hitta på Ineras hemsida.

Införande och stödjande material

För att börja använda och införa SDK behöver anslutande organisationer uppfylla gemensamma krav på informationssäkerhet, ha en egen teknisk förmåga (egna it-stöd) och ha förberett verksamhetsmässigt för ändrade arbetssätt när organisationen går från till exempel fax och brev till att skicka säkra digitala meddelanden till andra anslutna organisationer.

Från och med 1 mars är Inera redo att ta emot organisationer som vill ansluta till SDK, vilket innebär att:
 • möjlighet finns att beställa SDK-tjänsten från Inera
 • kundavtal kan tecknas
 • det kostnadsfritt går att ansluta till och använda tjänsten under 2022 och 2023 (förutsatt beslut av regeringen för 2023)
 • en kundservice och kundsupport som stödjer organisationer i SDK-resan finns hos Inera
 • en etablerad tjänsteförvaltning finns
Enligt Inera och DIGG har över 130 kommuner och regioner återkopplat att de vill påbörja anslutning till SDK 2022.

Regeringen har uppdragit följande myndigheter att påbörja anslutning (senast september 2023):
 • Arbetsförmedlingen
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Polismyndigheten
 • Statens institutionsstyrelsen
 • Statens skolverk

Projektet SDK i Skåne är en del av S2i2-projektet

Regional samverkan kring öppna data och säker digital kommunikation 

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2). Projektet fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella områden: införande av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) hos skånska kommuner och Region Skåne, samt etablering av en regional samverkan kring öppna data.  Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne och leds av en gemensam styrgrupp.

S2i2 drivs i två delprojekt

Öppna data och Säker Digital Kommunikation (SDK) drivs som två delprojekt inom S2i2. Målet är att efter avslutat projekt ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att publicera öppna data och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Detta material riktar sig till medarbetare och förtroendevalda i skånska kommuner och Region Skåne som önskar få en grundläggande förståelse för Säker Digital Kommunikation (SDK).
Vissa texter och illustrationer är med godkännande hämtade från Ineras material. Dessa har anpassats ur ett skånskt perspektiv. S2i2: delprojekt SDK är tacksamma för denna assistans.

Vill du veta mer om delprojketet Öppna data hittar du mer information på den gemensamma webbplatsen nedan. Du kan även kontakta processledaren Jakob Kulas: jakob.kulas@skane.se
Avsändare
Johan Nordin
johan.nordin@skaneskommuner.se
Samordnare SDK, Skånes Kommuner

Rebecca Mosson
rebecca.mosson@helseplan.se
Processledare SDK, Helseplan

Projektet SDK drivs av Region Skåne och Skånes Kommuner med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
Region Skåne
Skånes Kommuner
EU-logotyp