Region Skåne
Skånes Kommuner
EU-logotyp
Man skriver på dator

Nyhetsbrev

Säker Digital Kommunikation i Skåne

Det här nyhetsbrevet skickas ut av projektgruppen för Säker Digital Kommunikation (SDK) i Skåne. Projektet syftar till att underlätta och stötta införandet av Säker Digital Kommunikation genom att till exempel informera, motivera och inspirera offentliga organisationer samt att öka skånska kommuners intresse, kunskap och förmåga att ansluta till och använda den nationella digitala infrastrukturen SDK i Skåne.

Säker Digital Kommunikation kan vara intressant för stora delar av kommun och region och kan underlätta för informationsutbyte mellan till exempel Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheter gällande extratjänster, elevhälsan och BUP eller psykiatrin, Polismyndigheten och kommunen gällande orosanmälan, socialjour och kontakt kommuner emellan men även vid placering på ungdomshem samt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vid bistånds- och ersättningsärenden.

Mer information om projektet och kontaktuppgifter finns i slutet av detta nyhetsbrev!

Låt oss hålla dig uppdaterad!

Klicka på knappen nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbreven kommer att skickas ut månadsvis. Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till alla du tror kan vara intresserade så att de också kan prenumerera!

Syftet med Säker Digital Kommunikation

SDK process
Bildmaterial från Inera.
Syftet med Säker Digital Kommunikation (SDK) är att offentliga organisationer ska kunna utbyta känslig digital information med andra offentliga organisationer och offentligt finansierade aktörer på ett enhetligt och säkert sätt.

SDK är inte avsedd för direkt kommunikation med medborgare/brukare/patienter med mera.

Nytta och vinster med SDK

SDK har testats i ett antal piloter runt om i landet. I dessa har man identifierat ett antal nyttor som verksamheterna i anslutande organisationer kan uppnå med hjälp av SDK.
Några av dessa är:
 • Snabbare service för invånare
 • Snabbare hantering av brådskande ärenden
 • Säker digital hantering av sekretessuppgifter
 • Minskat personberoende
 • Enkelt att hitta rätt mottagare
 • Digitalt arbetssätt som stödjer distanssamarbete
 • Minskad oro kring felsändning av känslig information

Nyttan med SDK ökar successivt

För att kunna utbyta information via SDK krävs att båda organisationerna är anslutna.
I takt med att fler organisationer och verksamheter ansluter sig ökar nyttan.
Därför är det viktigt att inte vänta med anslutning utan börja så tidigt som möjligt!

Från analogt till digitalt utbyte av information

Idag sker många informationsutbyten per brev, telefon, krypterad e-post eller krypterad fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
Med SDK sker informationsutbyten säkert, korrekt och effektivt utifrån gemensamma spelregler.
SDK Analogt till digitalt

SDK ersätter eller kompletterar dagens kanaler för kommunikation av känslig information

SDK ersätter

Hur går det till att skicka via SDK?

SDK hur går det till?
Bildmaterial från Inera.
 1. Avsändare loggar in i SDK via eID, söker upp rätt mottagare i SDK´s centrala adressbok.
 2. Meddelande skrivs och eventuell bilaga bifogas och skickas säkert via SDK.
 3. Mottagande organisation loggar in i SDK via eID och kan läsa den skickade informationen.

Projektet SDK i Skåne

Projektet som startade hösten 2021 omfattar Region Skåne och fem skånska kommuner; Helsingborg, Landskrona, Malmö, Simrishamn och Tomelilla. Målet är att efter avslutat projekt ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Alla Skånes kommuner och regionen ska ha stöd gällande sin digitala omställning till SDK för att minska osäkra och resurskrävande analoga kommunikationsmetoder som till exempel fax och brev.

Projektet kommer att erbjuda stöd i form av till exempel information, manualer, utbildningsmaterial och avslutas med en konferens för att sammanfatta och blicka framåt mot nästa steg, införandet av SDK!

Är du som kommun intresserad av att få stöd i ert införande kontakta gärna oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i nyhetsbrevet.

Användande av SDK utgår från verksamhetens behov

Målet är att hitta tidskrävande och/eller osäkra informationsutbyten med andra organisationer som kan förbättras genom digital hantering. För att ta reda på detta behöver organisationen tillsammans med verksamhetskunniga personer kartlägga sina verksamheter för att identifiera lämpliga informationsutbyten där man vill börja använda SDK.

Kartläggningar av informationsutbyten

Våren 2021 genomförde Skånes Kommuner med 15 av 33 kommuner i Skåne en kartläggning och prioritering av informationsutbyten inom tre områden:
 • Elevhälsan
 • Individ- och familjeomsorg
 • Vård och omsorg
SDK har dessutom identifierats som lämplig väg för flera andra informationsutbyten i SDK-piloter över Sverige.

Vad gör projektet SDK i Skåne just nu?

Kartläggning av kunskapsläget kring SDK

Projektet har precis, via en enkät, gjort en kartläggning av kunskapsläget och behoven som finns ute i kommunerna och hos Region Skåne. Stort tack till alla er som har svarat och bidragit till denna datainsamling!
Svaren kommer att ligga till grund för utformningen av det stöd som projektet ska ge inför ett införande av SDK.

Informations- och utbildningsmaterial

En av de sakerna som projektet kommer att arbeta vidare med är det behov av utbildningsmaterial och information som framkom i kartläggningen. Vi kommer att återkomma med mer information om detta material längre fram.

Det nationella SDK initiativet

På nationell nivå har Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens om en gemensam ambition, som förenar kommuner, regioner och statliga myndigheter, att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens verksamheter.
Läs mer om överenskommelsen här.

Inera och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) planerar att en komplett produktionsmiljö samt supportfunktion ska finnas på plats i mars 2022 och att kommuner och regioner ska kunna beställa denna för att börja testa. Vi återkommer med uppdateringar om detta.

Projektet SDK i Skåne är en del av S2i2-projektet

Regional samverkan kring öppna data och säker digital kommunikation 

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2). Projektet fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella områden: införande av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) hos skånska kommuner och Region Skåne, samt etablering av en regional samverkan kring öppna data.  Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne och leds av en gemensam styrgrupp.

S2i2 drivs i två delprojekt

Öppna data och Säker Digital Kommunikation (SDK) drivs som två delprojekt inom S2i2. Målet är att efter avslutat projekt ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att publicera öppna data och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Detta material riktar sig till medarbetare och förtroendevalda i skånska kommuner och Region Skåne som önskar få en grundläggande förståelse för Säker Digital Kommunikation (SDK).
Vissa texter och illustrationer är med godkännande hämtade från Ineras material. Dessa har anpassats ur ett skånskt perspektiv. S2i2: delprojekt SDK är tacksamma för denna assistans.

Vill du veta mer om delprojketet Öppna data hittar du mer information på den gemensamma webbplatsen nedan. Du kan även kontakta processledaren Jakob Kulas: jakob.kulas@skane.se
Avsändare
Johan Nordin
johan.nordin@skaneskommuner.se
Samordnare SDK, Skånes Kommuner

Rebecca Mosson
rebecca.mosson@helseplan.se
Processledare SDK, Helseplan

Projektet SDK drivs av Region Skåne och Skånes Kommuner med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
Region Skåne
Skånes Kommuner
EU-logotyp